Wie zijn wij?

Beter Oss is een sociale partij met ook oog voor ondernemers, aandacht voor ouderen, jongeren en sportverenigingen.

Een partij die het beleid van de afgelopen vier jaar wil voortzetten en die concreet aan de slag gaat met een oplossing voor het tekort aan betaalbare huur en koopwoningen in onze gemeente.

Onze speerpunten

Voor elke woningzoekende een perspectief kunnen bieden: veel betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en ouderen, waaronder ook zogenaamde Knarrenhofjes.

Woningbouwprogramma’s voor de stad en de kernen met als uiteindelijk doel een groei van het woningbestand met ruim 8.000 woningen de komende jaren.

Een versnelde ontwikkeling van de nieuwe wijk Oss west.

Leefbaarheid en veiligheid in de kernen, stad, wijken en buitengebied is de rode draad door ons beleid.

Beter Oss gaat voor een Sociaal beleid en we komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Een ruimhartig minimabeleid is daarbij voor ons het doel.

Beter Oss zet in op een stevige economische aanpak. Ondernemers moeten kunnen ondernemen.

Beter Oss wil liever geen windmolens in Oss en wil daarom inzetten op meer opwekking van zonne-energie en het ondersteunen van nieuwe lokale(re) oplossingen.

Ouderen hebben onze speciale aandacht. Er moeten voor ouderen geschikte woningen worden gebouwd met waarmee zij de mogelijkheid krijgen om samen met andere ouderen langer zelfstandig wonen. We denken hierbij ook aan particuliere (collectieve) initiatieven kleinschalige woonvormen zoals bijvoorbeeld knarrenhofjes voor senioren en specifieke doelgroepen die dat wensen.

Sportclubs moeten we koesteren en ondersteunen, dicht bij de woonlocaties en ook waar samenwerkingen ontstaan. Sanering of gedwongen fusie of verplaatsing, zijn voor Beter Oss niet aan de orde.

Veiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad, wijken en kernen.
Als die veiligheid onder druk staat is cameratoezicht zeer effectief. Fietsenstallingen en locaties waar veel overlast speelt, zijn in onze ogen hotspots voor cameratoezicht. Beter Oss wil dat camera’s ook meer worden ingezet bij dreigende problemen en overlast.

De bereikbaarheid van Oss schiet ernstig tekort. Beter Oss wil met onder andere de noordelijke ontsluitingsweg zorgen dat Oss Noord beter bereikbaar wordt. Ook voor fietsers gaan wij de mogelijkheden uitbreiden.

Stimuleren van het vestigingsklimaat voor bedrijven binnen het centrum door middel van subsidies en eenvoudige en minder belemmerende regels.

De parkeertarieven moeten de komende 4 jaar worden afgebouwd en we willen uiteindelijk naar vrij parkeren op termijn, te beginnen met de eerste 2 uur gratis.

Hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Het aantal woonwagenstandplaatsen moet worden uitgebreid.

De opbrengsten van de toeristenbelasting moet ten goede komen van de het toerisme en de vrije tijdseconomie. Recreatie en Toerisme bevorderen is waar Beter Oss ook voor gaat.