Verkiezingsprogramma

Beter Oss zoekt altijd naar werkbare oplossingen, gekeken vanuit onze inwoners.
Maatwerk waar het kan.

Het kan Beter voor Oss!

Voor elke woningzoekende een perspectief kunnen bieden.

Woningbouwprogramma’s voor de stad en de kernen met als uiteindelijk doel een groei van het woningbestand met ruim 8.000 woningen de komende jaren.

Een versnelde ontwikkeling van de nieuwe wijk Oss west.

Leefbaarheid en veiligheid in de kernen, stad, wijken en buitengebied is de rode draad door ons beleid.

Beter Oss gaat voor een Sociaal beleid en we komen op voor de zwakkeren in de samenleving. Een ruimhartig minimabeleid is daarbij voor ons het doel.

Beter Oss zet in op een stevige economische aanpak. Ondernemers moeten kunnen ondernemen.

Beter Oss wil liever geen windmolens in Oss en wil daarom inzetten op meer opwekking van zonne-energie en het ondersteunen van nieuwe lokale(re) oplossingen.

Ouderen hebben onze speciale aandacht. Er moeten voor ouderen geschikte woningen worden gebouwd met waarmee zij de mogelijkheid krijgen om samen met andere ouderen langer zelfstandig wonen. We denken hierbij ook aan particuliere (collectieve) initiatieven kleinschalige woonvormen zoals bijvoorbeeld knarrenhofjes voor senioren en specifieke doelgroepen die dat wensen.

Sportclubs moeten we koesteren en ondersteunen, dicht bij de woonlocaties en ook waar samenwerkingen ontstaan. Sanering of gedwongen fusie of verplaatsing, zijn voor Beter Oss niet aan de orde.

Veiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid in de stad, wijken en kernen.
Als die veiligheid onder druk staat is cameratoezicht zeer effectief. Fietsenstallingen en locaties waar veel overlast speelt, zijn in onze ogen hotspots voor cameratoezicht. Beter Oss wil dat camera’s ook meer worden ingezet bij dreigende problemen en overlast.

De bereikbaarheid van Oss schiet ernstig tekort. Beter Oss wil met onder andere de noordelijke ontsluitingsweg zorgen dat Oss Noord beter bereikbaar wordt. Ook voor fietsers gaan wij de mogelijkheden uitbreiden.

Stimuleren van het vestigingsklimaat voor bedrijven binnen het centrum door middel van subsidies en eenvoudige en minder belemmerende regels.

De parkeertarieven moeten de komende 4 jaar worden afgebouwd en we willen uiteindelijk naar vrij parkeren op termijn, te beginnen met de eerste 2 uur gratis.

Hondenbelasting moet worden afgeschaft.

Het Aantal woonwagenstandplaatsen moet worden uitgebreid.

De opbrengsten van de toeristenbelasting moet ten goede komen van de het toerisme en de vrije tijdseconomie. Recreatie en Toerisme bevorderen is waar Beter Oss ook voor gaat.

Samenvatting Gelukkig Wonen voor iedereen

 • Betaalbare woningbouw voor alle doelgroepen, koop en huur.
 • Een eigen woningbouwprogramma voor de kernen.
 • Inzetten op samen wonen voor ouderen en doelgroepen die dat wensen, zoals Knarrenhofjes.
 • Veel woningbouw voor specifieke doelgroepen zoals CPO, flexwoningen, Tiny houses, man-telwoningen en voor starters.
 • Woningbouwprogramma versnellen waar dit kan.
 • Meer koopwoningen in Schadewijk.
 • Wonen in recreatiewoningen moet mogelijk zijn.
 • Woningsplitsing moet makkelijker worden.
 • Slim hergebruik van agrarische locaties.

Beter Oss wil een nieuwe woonwijken in Oss, Ravenstein, Geffen etc. en dus ook als de kansen zich voordoen in de andere kernen. Inmiddels is er een imposant aantal reeds geplande te bouwen woningen in de kernen in ontwikkeling. Binnenkort worden de details hiervan bekend gemaakt.

Ook (huur) woningen in de stad Oss zoals op locaties als Lievekamp, locatie golfslagbad, locatie Oude Theater, het oude Belastingkantoor en vrijkomende schoollocaties zoals de Nicolaasschool in het Fraterspark en op de langere termijn de herindeling van het bedrijventerrein Euterpenlaan. Het getal van ruim 8.000 woningen in de gemeente is voor Beter Oss niet alleen een wens, maar ook een doel.

Om dit proces te versnellen is extra ambtelijke capaciteit nodig en een bestuurder die gewend is aan te pakken. Beter Oss wil die meters maken en heeft met de ervaren wethouder Joop van Orsouw, de juiste kandidaat voor deze klus. Hij heeft de afgelopen jaren bewezen dat dat mogelijk is.

Beter Oss wil extra financiële middelen in de begroting vrijmaken en inzetten om de bovengenoemde projecten de komende 4 jaar te versnellen en waar mogelijk extra nieuwe projecten op te starten. Beter Oss wil een apart woningbouwprogramma voor de kernen. Bouwen voor starters en inzetten op het langer thuis blijven van ouderen. Een veilige woonomgeving voor ouderen zoals in Knarrenhofjes (te vergelijken met Begijnhofjes) die ervoor zorgen dat ouderen en/of andere specifieke doelgroepen bij elkaar en met elkaar kunnen wonen en verblijven. Ook doelgroepen die dat verzoek doen vanuit een migratieachtergrond komen daarvoor in aanmerking.

Onze jeugd kan niet nog langer wachten op een woning. Beter Oss wil daarom inzetten op stimuleren van specifieke woonvormen en specifieke financieringsvormen alsmede gefaseerde koop van grond en woning. Uiteraard met verstandige antispeculatie voorwaarden. Hierdoor wordt het beter mogelijk dat jongeren hun eerste start kunnen maken op de woningmarkt. We denken daarbij aan flex-woningen, Tiny- houses en gemengd wonen van ouderen en jongeren. Betaalbaar en aantrekkelijk.

Beter Oss wil meer koopwoningen in Schadewijk. Een betere balans tussen huurwoningen en koopwoningen in deze wijk draagt bij tot de leefbaarheid en een op den duur evenwichtiger samenstelling. Schadewijk en Ruwaard blijven daarom extra aandacht krijgen.

De woningnood onder jongeren is groot. Beter Oss is op zoek naar oplossingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het toestaan van permanent wonen in recreatiewoningen daar eveneens een bijdrage kan leveren. Ook het toestaan van woningsplitsing en het toestaan van extra bedrijfswoningen bij agrarische bedrijven gaat ons allen helpen. Afhankelijk van de oppervlakte moeten grote percelen opgesplitst kunnen worden voor extra woningen. Ruime woningen moeten opgesplitst kunnen worden in meerdere woningen of zelfs appartementen. Beter Oss wil ruimte maken in de toekomstige omgevingsplannen voor optimaal gebruik (ook combinaties) van kantoren, geschikte bedrijven en andere gebouwen t.b.v. woningen.

Samenvatting Mobiliteit en Veilig bewegen

 • Financiële steun voor de Maasveren.
 • Ontsluiting van het noorden van Oss door een noordelijke ontsluiting weg.
 • Voorbereidingen treffen voor de ontsluiting van Oss west.
 • Oplossingen voor de verkeersveiligheid en doorstroming van de Singel 40/ 45.
 • Ook een veilige dorpenweg voor aanwonenden heeft prioriteit.
 • Meer laadmogelijkheden voor elektrische auto en fiets in wijken en kernen.
 • Een snelfietsroute naar Nijmegen.
 • Betere bereikbaarheid in de stad door ondertunneling van trein of tunnels onder het spoor door.
 • Voor de bereikbaarheid van de kernen moet een mobiliteitsplan worden opgesteld.

Oss groeit hard. En dan betekent ruim 8.000 extra woningen in afzienbare tijd, ook meer verkeersbewegingen. Beter Oss gaat zich daarom nog meer inzetten op een goede ontsluiting van de huidige en toekomstige woonwijken en kernen. De noordelijke ontsluiting weg en in de toekomst, en een weg voor de ontsluiting van het westelijke gedeelte van de stad, zijn daarvoor noodzakelijk.
Beter Oss wil dat de bereikbaarheid binnen de stad wordt verbeterd. De problemen die het spoor oplevert op het gebied van de doorstroming en bereikbaarheid willen wij oplossen.
Beter Oss vindt dat men het spoor makkelijk moet kunnen passeren, dan wel door de trein in een verdiept spoor te leggen of door een ondertunneling onder het spoor door.

Beter Oss realiseert zich dat het huidige verkeerswet ook knelpunten kent op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Op de Singel 40/ 45 zijn maatregelen nodig die de verkeersveiligheid bevordert en de doorstroming verbetert. Hertogensingel moet ook opgeknapt worden.
In het buitengebied zetten we in op meer vrij-liggende verlichte fietspaden.
Beter Oss is wil ook de regionale bereikbaarheid van Oss per fiets verbeteren. Een snelfietsroute naar Nijmegen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Beter Oss wil ook een voet- en fietspad van de jachthaven in Lithoijen langs de Maas naar Lith (Noud Bongerspad).

De verbinding tussen de kernen en de wijken kan prima verzorgd worden door de inzet van de Wijkbus. Dit is een vrijwilligersorganisatie die haar bestaansrecht heeft bewezen en tegemoetkomt aan een behoefte. Beter Oss ondersteunt lokale initiatieven en voorzieningen. De Maasveren spelen een grote rol voor de bereikbaarheid voor woon-werkverkeer verkeer en toerisme. Beter Oss pleit daarom voor een structurele financiële steun voor de Stichting. Samen met de betrokken gemeenten andere kant van de Maas en de provincie Brabant en Gelderland moet het mogelijk zij deze waardevolle voorziening in stand te houden.

Beter Oss wil dat voor de bereikbaarheid van de kernen een mobiliteitsplan wordt opgesteld waarin concreet wordt aangegeven hoe we de bereikbaarheid van de kernen structureel vorm gaan geven.
Een veilige dorpenweg waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de aanwonende is waar Beter Oss op inzet.
In dit plan moet er ook ruimte komen voor vervoersmogelijkheden zoals de wijkbus en de Maasveren.

Beter Oss wil meer oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen. Hierbij moet gezocht worden naar nieuwe innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld Laadpalen combineren met straatverlichting en met woningbouw.

De fietsenstalling bij het station moet verbeterd worden.

Samenvatting een Schone Leefomgeving

 • Eerlijk afvalbeleid waar scheiden van afval loont voor een betaalbaar tarief.
 • Een structurele oplossing voor zwerfaval en afvaldumping in het buitengebied en plantsoenen.
 • Meer toezicht op afvaldumping.
 • Extra aandacht voor afval bij appartementen in hoogbouw.
 • ‘Na scheiding’ van afval is en blijft voor Beter Oss een serieuze optie.
 • Meer afvalbakken in onder andere het centrum in combinatie met een passende ophaalfrequentie.

Iedereen in Oss wil een schone stad of dorp, een schone wijk, een schone straat en schoon plantsoen.
En we willen een eerlijk afvalbeleid met een inzichtelijk en betaalbaar tarief voor iedereen. Beter Oss staat hier 100% voor. Wij willen ook oplossingen voor zwerfvuil en afvaldumping. Snel en vaak opruimen van zwerfvuil en dumpingen is wat ons betreft een must. Beter Oss wil dat de gemeente dit opruimen organiseert en betaalt. En ook speciale toezichthouders ‘Schone Gemeente’ aanstelt voor de naleving van het afvalbeleid. Hiervoor willen we extra financiële middelen inzetten.
Het plaatsen van meer afvalbakken in onder andere het centrum en in de wijken, dragen bij aan een schonere stad wijk of dorp. Uiteraard in combinat ie met voldoende frequent ophalen.

Overlast rond illegaal storten van afval moet worden aangepakt en de kosten moeten verhaald worden op de personen die dit doen. Veel inwoners scheiden reeds hun afval. Deze bewoners moeten we belonen met een lager tarief voor het afval kunnen aanbieden en inleveren bij de milieustraat. Er zijn problemen bij het afval bij woningen in hoogbouw. Wat Beter Oss betreft is daar de enige oplossing het toepassen van ‘na scheiding’. Beter Oss gaat zich de komende tijd inzetten voor een afvalstoffenbeleid waarbij ‘na scheiding’ een optie blijft en in de toekomst een serieuze rol krijgt binnen het totale afvalbeleid. Toekomstige veranderingen in het beleid mogen wat ons betreft niet tot een tariefverhoging leiden.

Samenvatting Een groene stad, wijk, straat, of dorp

 • Duidelijkheid over vervanging van zieke stadsbomen in kernen en Oss stad.
 • Sport, spel en recreatie dicht bij de woonlocaties.
 • Meer aanplant van bomen, kleinschalige boslocaties.
 • Bij ontwikkelingen binnen stedelijk gebied altijd aandacht voor combineren met groen.

Beter Oss vindt dat de gemeente in moet zetten op behoud van groen en natuur.
Zieke bomen moeten tijdig worden vervangen. Openbaar groen of natuur dat noodzakelijk moet wijken moet gecompenseerd worden. Beter Oss wil op hele korte termijn (binnen een jaar) beleid ontwikkeld zien voor het vervangen van zieke bomen met als uitgangspunt dat deze vervangen worden door nieuwe. Een groen gemeente is waar Beter Oss voor staat.
Zoveel als mogelijk sport, spel en recreatie dicht bij de woonlocaties. En dus veel speel en sport mogelijkheden voor jeugd, volwassenen, en met name ook voor ouderen.

Beter Oss gaat voor meer aanplant van bomen, denk aan een bos, met name in het buitengebied.

Beter Oss wil verder met de vergroening van het centrum door de verbetering van het Fraterspark en het deels openbaar maken van het TBL-terrein. Winkelstraten krijgen meer groen. Beter Oss wil ook een doorsteek maken van de Oostwal naar de Eikenboomgaard waarmee er een groene doorgang voor wandelaars ontstaat.

Ons standpunt bij nieuwbouw is dat er veel structureel groen in de openbare ruimte moet ingepast worden. Beter Oss is er van overtuigd dat voldoende groen een belangrijke bijdrage levert aan een leefbare leefomgeving.
In de nieuwe woningbouwplannen zoals de woningbouw op de voormalige locatie van het belastingkantoor aan de Raadhuislaan en de nieuwe structuurvisie van Oss west wordt zwaar ingezet op extra groen. Beter Oss wil dit ingezette beleid de komende tijd door kunnen zetten.

Samenvatting Stadscentrum

 • Gratis parkeren.
 • Betere sanitaire voorzieningen.
 • Ondersteunen van het ondernemersklimaat.
 • Stimuleren van het vestigingsklimaat voor bedrijven binnen het centrum door middel van subsidies en eenvoudige alsmede minder belemmerende regels.
 • Wonen boven winkels.
 • (Huur-) woningen blijven toevoegen aan het centrum.
 • Een groen evenementen speelplein op de plek van het parkeerterrein aan de Wal.
 • Een fietsstraat rondom het centrum.
 • Het opknappen van de Burgwal moet de hoogste prioriteit krijgen.

Hardwerkende ondernemers in het centrum hebben het de laatste jaren het moeilijk gehad. Leegstand, crisis en Corona heeft er goed ingehakt. Veel ondernemers zijn afgehaakt maar ook veel ondernemers hebben doorgezet en proberen door te gaan. Dat verdient onze waardering en steun.

Gelukkig gaat, dankzij de enorme inzet van het centrummanagement en de gemeente weer goed met het centrum. De leegstand loopt terug en men is na vele pogingen eindelijk gestart met het Walkwartier. Het ingevoerde beleid werpt zijn vruchten af. Het stimuleren en subsidiëren van wonen boven winkels zorgt voor een ander verdienmodel van panden en heeft een positieve invloed op de huurprijs per m2 winkelruimte. We blijven als Beter Oss voorstander van (huur-) woningen toevoegen aan het centrum.

Beter Oss wil het huidige stimuleringsbeleid doorzetten en wil op zoek naar nog meer maatregelen die bijdragen aan een nog beter vestigingsklimaat voor ondernemers. Voldoende winkels, horeca, en ambachten shops dragen bij aan een aantrekkelijk centrum. Een centrum met veel groen waar veel evenementen kunnen gaan plaatsvinden. Beter Oss zal hier samen met de ondernemers en bewoners van het centrum voor blijven vechten.
Beter Oss wil dat het huidige parkeerterrein aan de Wal omgevormd wordt tot een groen evenementen en speelplein waar ook een deel van de markt welkom is.

Bij een centrum dat druk bezocht wordt hoort ook een sanitaire voorziening voor die bezoekers. Dus meer openbare toiletten.
Beter Oss is voorts van mening dat lage parkeertarieven, en bij gelegenheid gratis parkeren, het bezoek aan het Centrum een extra stimulans geeft. Daarom blijven wij ons inzetten voor gratis parkeren in het centrum.

De bereikbaarheid van het “nieuwe Centrum” vindt beter Oss zeer belangrijk. Daarom wil Beter Oss een fietsstraat rondom het centrum. Het opknappen van de Burgwal speelt daarbij een belangrijke rol en moet wat ons betreft de hoogste prioriteit krijgen.

Samenvatting Energiebeheer

 • Liefst geen windmolens in Oss, alleen in het uiterste geval.
 • Zonnevelden op alle type gronden moet mogelijk zijn. Agrarische gronden zijn waardevol maar Beter Oss is bereid om deze gronden niet meer uit te sluiten als dit helpt het aantal windmolens te verminderen.
 • Beter Oss zoekt naar, stimuleert en ondersteunt iedere innovatie die kan bijdragen aan windmolen vermindering.
 • Het gedwongen gasloos maken van bestaande woningen is voor Beter Oss onbespreekbaar.
 • Energy Farming met zon voor agrarische ondernemers moet mogelijk zijn in Oss.
 • Meer hulp van de gemeente bij isoleren van woningen.
 • De mogelijkheden van een innovatief gemeentelijk energiebedrijf moeten serieus worden onderzocht.

Beter Oss is zich ervan bewust dat schone energie noodzakelijk is om onze kinderen een gezonde en leefbare toekomst te bieden.
Deze energie transitie zorgt binnen de gemeente Oss voor verdeeldheid over hoe dit moet worden vormgegeven. Hierbij hoort wat Beter Oss betreft een eerlijk verhaal met lokale oplossingen.
Beter Oss heeft ingestemd met de regionale opwekking opgave van 0,93 peta/joule voor 2030.
Hoe deze opgave gerealiseerd moet worden is voor Beter Oss nog geen gelopen race. Zon en wind zijn op dit moment de belangrijkste opties om binnen Oss de opgave te halen. De actuele situatie eind 2021 is 4 windmolens op Elzenburg de Geer en 10 in de Lithse polder. Verder is zon op daken en op gronden, niet zijnde agrarisch, een oplossing. De gemeenteraad heeft besloten deze agrarische gronden te ontzien.

Beter Oss wil voor de komende 4 jaar een herijking van dit standpunt betreffende het gebruik van agrarische grond voor zon. Als blijkt uit de uitgebreide Milieueffectrapportage dat windturbines in de Lithse polder en op de Geer nadelige gevolgen hebben voor de omwonenden wil Beter Oss zijn standpunt t.a.v. uitsluiting van zon op agrarische grond of andere opties herzien, en zich daarvoor inzetten.

In de basis gaat Beter Oss gaat voor een oplossing in de Lithse polder met zo min mogelijk windmolens (‘op weg naar 0’), te bereiken met eventueel inzet van zon op daken en grond en aanvullende innovatieve en meer lokale oplossingen. Agrarische gronden zijn dan niet meer heilig wat ons betreft. Een juiste balans tussen zon en wind binnen de gemeente Oss heeft voor ons de hoogste prioriteit. We sluiten geen enkele oplossing uit en zijn op zoek naar een werkbaar compromis voor alle partijen. Gebruik van agrarische grond met als doel het aantal windmolens te beperken of genoeg energie op te wekken en daaraan te voldoen aan onze RES-opgave is voor Beter Oss bespreekbaar. Beter Oss is ook van mening dat Energy Farming mogelijk moet zijn voor (stoppende) agrariërs. Met Energy Farming bedoelen wij het combineren van de teelt van gewassen in combinatie met opwekking van zonne-energie.

De warmte visie is een grote opgave. Veel bestaande woningen moeten uiteindelijk van het gas af. Beter Oss vindt dat woningen alleen van het gas mogen als er een alternatief wordt geboden en er geen financieel nadelige gevolgen zijn voor de bewoners. Beter Oss wil dat de inwoners gestimuleerd worden en nog meer door de gemeente geholpen worden met het isoleren van hun woning.

Helaas verdwijnen de winsten van energieopwekking nu vaak in de zakken van de ontwikkelaars.
Beter Oss wil daarom een serieus onderzoek naar de mogelijkheden tot het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf. De oprichting van een innovatief gemeentelijk energiebedrijf is voor ons in dat kader geplaatst, zeker bespreekbaar.

Samenvatting Sport en Verenigingen

 • Geen gedwongen fusies tussen sportverenigingen.
 • Sportaccommodatie van Voetbalvereniging Cito moet vernieuwd worden.
 • Beter Oss wil sportvoorzieningen in de wijk voor de jeugd en vindt de ontwikkeling van het groene Urban Oxpark een goede start die meer vervolg moet krijgen.
 • Sportvoorzieningen in de wijk, niet alleen voor de jeugd maar ook voor ouderen.
 • Meer sportvismogelijkheden met de daarbij behorende voorzieningen binnen de gemeente Oss.
 • Optimaal gebruik maken van de SEC mogelijkheden en aansluiten op het Osse Sportakkoord en Vitale Veilige Verenigingen.

Sportverenigingen zijn voor Beter Oss niet alleen belangrijk maar ook noodzakelijk.
Beter Oss wil werken aan duurzame en goede sportaccommodaties. De maatschappelijke functie van de sportverenigingen wordt vaak onderschat. Beter Oss vindt dat sportverenigingen in Oss hun eigen identiteit moeten kunnen behouden. Samenwerkingen ondersteunen wij graag maar gedwongen fusies tussen vereniging keuren wij af.

Sport en jeugd is een combinatie die goed werkt en ook daadwerkelijk iets oplevert.
Beter Oss wil zich de komende jaren zich de komende 4 jaar weer inzetten voor meer sport mogelijkheden in de wijken met name voor de jeugd. Onze hulp bij de realisatie van het hoogwaardige groene Urban Oxpark is daar een goed voorbeeld van. Geen hangplek maar een sportvoorziening in de wijk waar ontmoeten en sporten worden gecombineerd.

Een ander goed voorbeeld waar sport en maatschappelijk samenkomen vorm heeft gekregen is de kantine van Cito. Beter Oss heeft het multifunctioneel maatschappelijk gebruik altijd gesteund. Daarom wil Beter Oss een onderzoek naar nieuwbouw en het ontwikkelen van een gebouw waar verschillende verenigingen onderdak krijgen samen met de voetbalvereniging.
De bevindingen uit het geplande haalbaarheidsonderzoek kunnen wat Beter Oss betreft daarin leidend zijn.

De gemeente Oss kent meer dan 3.000 sportvissers, oud en jong. De sportvis mogelijkheden zijn voor deze groep beperkt. Beter Oss wil zich de volgende 4 jaar inzetten voor beter onderhoud aan stads-vijvers en andere vismogelijkheden binnen de stad, de kernen en het buitengebied. Ook vinden wij dat de mogelijkheid van sportvissen bij een nieuwe ontwikkeling zoals bijvoorbeeld rond de Geffense Plas, serieus in overweging moet worden genomen. Ook willen wij sportvis mogelijkheden of voorzieningen creëren in het project De Meanderende Maas.

Beter Oss juicht de verdergaande Vitale en Veilige Verenigingen ook toe, met name de professionele ondersteuning en begeleiding van het SEC gaan wij nog nadrukkelijker stimuleren.

Samenvatting Sociaal en Zorg

 • Beter Oss wil het abonnementstarief WMO vervangen door een eerlijker en socialer bijdragemodel.
 • Op zoek gaan naar lokale ondersteuning en betere communicatie voor de jeugdzorg.
 • Vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek mogelijk maken.
 • Beter Oss wil eenzaamheid van ouderen tegengaan. Inzetten op knarrenhofjes als woonvorm kan daarbij helpen.
 • Door de draagkrachtnorm voor ouderen te verhogen naar 130% krijgen zij eenvoudiger toegang tot het minimabeleid binnen de gemeente.

Beter Oss is voor afschaffing van het abonnement tarief WMO voor onze zorg vragende medeburger. Vanuit Beter Oss is er een eerlijker en socialer model mogelijk en noodzakelijk. Daarbij moeten volgens Beter Oss de persoonlijke situaties rond de behoefte en de financiële mogelijkheden en beperkingen, zorgvuldig beoordeeld en gewogen worden.

Beter Oss ondersteunt de pilot proeftuin de Ruwaard. Wij zijn voor de uitrol van dit project in andere wijken of op individueel niveau binnen Oss. Dat kan in onze overtuiging ook in onderdelen die daar dan van toepassing zijn.

Beter Oss wil dat de gemeente zich meer gaat inzetten voor hulp bij eenzaamheid onder ouderen. Bij het programma wonen is al aangegeven dat Beter Oss onder andere knarrenhofjes een woonvorm vindt die past bij het langer zelfstandig wonen van ouderen en dat indirect kan helpen tegen eenzaamheid.

Werken is voor degenen die dat kunnen, heel belangrijk. Voor diegene die dat niet meer kunnen dient goed gezorgd te worden. Voor iedereen die kan werken is het belangrijk dat hij/zij ook daadwerkelijk werkt en een zinvolle bijdrage levert. Vrijwilligerswerk is ook werk en voor de maatschappij belangrijk, en dient gestimuleerd te worden.

Beter Oss ondersteunt de voorziening van mantelzorgers en wil dat de gemeente dat ook nadrukkelijk doet: ‘Oss voor elkaar’.

De jeugdzorg is een landelijk probleem waar op dit moment veel gemeenten mee worstelen. Een snelle en algemene oplossing blijkt niet zo eenvoudig.
Beter Oss wil inzetten op lokale oplossingen die direct effect hebben en kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Wij kiezen voor een tweede spoor van lokale hulp naast de reguliere jeugdzorg omdat we ten eerste niet meer willen wachten en ten tweede omdat we lokaal snel inzicht hebben en ook sneller aan preventie kunnen gaan werken. Een betere communicatie over de mogelijkheden en de toegankelijkheid van met name PGB, maakt daar in de ogen van Beter Oss, deel van uit. Onze Osse jongeren verdienen dat!

Vele mensen zitten en komen in de financiële problemen. Schuldhulpverlening is daar een oplossing voor. Beter Oss vindt dat deze hulp meer en eerder onder de aandacht wordt gebracht. Vroegtijdig ingrijpen en hulp helpt mensen met het weer opbouwen van hun leven en bestaan. Tijdig leren budgetteren, eerder en makkelijker aan de bel trekken is essentieel. Beter Oss gaat daar extra hulp op inzetten.

Daarnaast raken steeds meer gepensioneerden zonder of met een minimaal aanvullend pensioen in de financiële problemen. Beter Oss wil daarom de grens voor het gemeentelijk minimabeleid verhogen van 120 % naar 130%. Beter Oss is van mening dat een ruimere toegang tot het minimabeleid ook deze groep helpt om langzaam oplopende schulden te voorkomen.

Samenvatting Veilige omgeving

 • Beter Oss stimuleert het cameratoezicht zowel structureel als vanuit preventie.
 • Camera’s in combinatie met zichtbare handhaving (Politie, BOA’s).
 • Beter Oss zet ook in voor het behoud van straatcoaches.
 • Daarbij eist Beter Oss dat de Privacyregels gerespecteerd worden.

Het gevoel van en het vertrouwen op Veiligheid is belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid in de stad, wijken en kernen.
Waar die veiligheid onder druk komt te staan is cameratoezicht gewenst. Fietsenstallingen en locaties waar veel overlast is of wordt verwacht, zijn hotspots voor cameratoezicht. Beter Oss wil dat camera’s meer worden ingezet bij problemen, overlast, fietsendiefstal en overtreding van het fiets-verbod door bijvoorbeeld scooters in het centrum van Oss.
Camera’s zijn daarbij ondersteunend aan meer politie en BOA’s om de handhaving ook toe te passen.
Bij deze maatregelen gaat Beter Oss uit van het juist en correct toepassen van de daarbij behorende privacyregels in Nederland.
De samenwerking met de straatcoaches is succesvol en Beter Oss gaat voor een verdere uitrol daarvan. Dichtbij de wijk en mensen en met kennis van de buurt en meet een goed contact met de bewoners.

Samenvatting Financieel Betrouwbaar en Solide

 • OZB kent de komende 4 jaar alleen de gemiddelde inflatie als verhoging.
 • Ten opzichte van het landelijke getal een gemiddeld genomen lagere lasten voor de Osse Burger.
 • Zorgen voor een gezonde algemene en zo mogelijk gerichte reserve die onverwachte tegenvallers kan opvangen zodat er niet onverwachte lastenverzwaring kunnen optreden.
 • Een actieve grondpolitiek voor woningbouw en bedrijventerreinen.
 • Afschaffing Hondenbelasting.
 • De opbrengsten van de toeristenbelasting moeten rechtstreeks ten goede komen van de sector toerisme en recreatie.

Beter Oss gaat voor gemiddeld lage lasten voor haar inwoners. De WOZ mag wat ons betreft gemiddeld over 4 jaar niet meer stijgen dan de inflatie en moet ook ruim onder het landelijk gemiddelde blijven.

De tarieven voor afvalheffing moeten kostendekkend zijn. Helaas komt het vaak voor dat het belastingverhoging als gevolg van heffingen die het Rijk ons oplegt voor afvalverbranding, er voor zorgt dat tarieven toch moeten stijgen. Beter Oss wil daarom een goed gevulde en gerichte reserve voor afval opzetten. Dit laatste om onverwachte grote incidentele verhogingen af te kunnen toppen. We kiezen hier voor de geleidelijkheid van tariefontwikkeling en daarmee een eerlijker belastingklimaat voor de Osse burger.

Beter Oss is zich ervan bewust dat voor het besturen van een gemeente met de omvang van Oss, en met groei ambities naar 100.000 plus, een goed gevulde algemene reserve belangrijk is. Een goed renderend grondbedrijf is daarom belangrijk. Inkomsten uit woningbouw en bedrijventerreinen zorgen voor voldoende financiële slagkracht op alle onderdelen. Een actieve grondpolitiek en het actief verwerven van gronden is daarom noodzakelijk. Beter Oss wil daarom dat de gemeente gebruik blijft maken van het instrument voorkeursrecht. De financiële motor van onze gemeente moet volgens Beter Oss nadrukkelijk gebruikt worden.

Hondenbelasting wil Beter Oss afschaffen. Beter Oss is al jaren voor het afschaffen van deze belasting omdat de opbrengsten naar de algemene middelen gaan. Beter Oss wil dat de gemeente Oss hond vriendelijk is en daarbij hoort geen blaftaks. Ook een meerderheid in de tweede kamer wil van de belasting af omdat hij oneerlijk is, en omdat er tussen gemeente grote verschillen zijn in tarieven. Beter Oss wil niet wachten op een landelijke afschaffing van de belasting maar dit zo spoedig mogelijk invoeren.

Beter Oss is tegen onduidelijke belastingen die niet direct het algemeen belang dienen en waarbij er geen evenwicht is tussen opbrengst en kosten.

De opbrengsten van de toeristenbelasting moeten volgens Beter Oss direct worden geïnvesteerd in het toerisme en recreatie. Beter Oss wil dat deze gelden worden gebruikt voor de opzet van een Oss promotieteam, wellicht zelfs een aparte marketingafdeling, dat zich specifiek bezighoudt met alle onderdelen van de vrijetijd economie.

Samenvatting economie

 • Een actieve grondpolitiek voor verwerving van bedrijventerreinen.
 • Stimuleren en ondersteunen van uitbreidingen binnen de Gemeente Oss.
 • Tijdelijke vrijstelling van o.a. OZB voor startende ondernemers.
 • Energy Farming met zon moet mogelijk zijn voor agrarische ondernemers.
 • Meer ruimte voor ondernemers om te ondernemen.

Bedrijfsvestigingen en -uitbreidingen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Vorstengrafdonk is nagenoeg uitverkocht. Pivotpark gaat ook voorspoedig.
Heesch west is voorlopig op de korte termijn een inkomstenpost maar moet op zoek naar andere mogelijkheden en bedrijfslocaties en industriegrond. Beter Oss wil daarom het ingezette beleid ook de komende 4 jaar voortzetten. De door de coalitie ingezette taskforce woningbouw en bedrijventerreinen is daar een goed voorbeeld van. Hiermee wordt ingezet op een actieve grondpolitiek met als doel meer woningbouw en nieuwe vestiging mogelijkheden voor bedrijven.
We hebben de opbrengsten uit de grondverkoop namelijk hard nodig om onze ambities op het gebied van stadsontwikkeling, woningbouw en groei te kunnen betalen en om de lastendruk voor de haar inwoners binnen de perken te houden.

Beter Oss wil meer ruimte geven aan ondernemers om te kunnen ondernemen. Beter Oss wil daarom minder regels en kortere procedures. Sneller een vergunning of toestemming verkrijgen, stimuleert het ondernemersklimaat en maakt van Oss een nog aantrekkelijker gemeente om je te vestigen. Ook het door de gemeente lokaal investeren en aanbesteden wordt door Beter Oss gestimuleerd.

Beter Oss vindt dat de vestigingsmogelijkheden voor bepaalde detailhandel op bedrijventerreinen verruimd moeten worden. Wij ondersteunen de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan de Euterpelaan waar ingezet wordt op de combinatie wonen werken en bedrijven.

De agrarische ondernemer moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Uitbreiding van het bouwblok moet mogelijk blijven. Beter Oss wil ook deze ondernemers de mogelijkheid bieden van Energy Farming met zon. Niet in het laatste om onze doelstellingen rond de energieopwekking te kunnen bereiken met zo min mogelijk inzet van windenergie.

Startende ondernemers kunnen extra gestimuleerd worden om zich in Oss te vestigen door hen tijdelijk vrijstelling te verlenen van gemeentelijke belastingen en heffingen gedurende de eerste twee jaar. Beter Oss is daar groot voorstander van.

Samenvatting Cultuur.

 • Beter Oss vindt dat een gemeente van bijna 100.000 inwoners een theater zoals De Lievekamp, verdient. Wij zijn daarom voor het behoud, en zelfs voor een duurzame upgrade van deze voorziening.
 • Het verduurzamen van het van een theater is gezien de bouwkundige staat niet alleen noodzakelijk maar ook een logische keuze. De keuze voor verbouw of nieuwbouw moet nog worden uitgewerkt in relatie met de andere ontwikkelingen rond woningbouw aan de zuidkant van de Raadhuislaan.
 • Beter Oss ondersteunt het Cultuurpodium de Groene Engel maar blijft zeer kritisch op de besteding van de subsidiegelden.
 • Afsplitsing van de horeca accommodatie en het cultuurpodium de Groene Engel is een goede ontwikkeling.

Oss verdient een gevarieerd cultuuraanbod. Evenementen, theater, film, muziek en kunst hebben altijd een rol gespeeld in de gemeente Oss en niet te vergeten het carnaval. Daarom willen wij het Museum Jan Cunen, de Muzelinck, het Cultuurpodium de Groene Engel en het theater de Lievekamp ook de komende jaren blijven ondersteunen.

Beter Oss vindt dat Oss een theater verdient met een regionale aantrekkingskracht. Gericht op een toekomst waarin Oss groeit naar 100.000+ gemeente.
Het huidige theater de Lievekamp heeft zijn sporen verdiend en is nu toe aan een grondige update. Verbouw of nieuwbouw moet goed onderzocht worden maar wij steunen dat van harte.

Het cultuurpodium de Groene Engel is voor Beter Oss een vaste waarde binnen Oss. Veel Ossenaren hebben goede herinneringen aan de activiteiten die het cultuurpodium heeft georganiseerd en nog steeds organiseert. Beter Oss vindt het jammer dat financiële perikelen de afgelopen jaren het imago van het podium heeft aangetast. Beter Oss is hier altijd bijzonder kritisch in en is knarsetandend akkoord gegaan met de laatste financiële steun voor het podium. Beter Oss blijft dit kritisch volgen. Ook de cultuur – euro kun je maar 1 keer uitgeven. Beter Oss is voorstander van de afsplitsing van het cultuurpodium Groene Engel en de privatisering van de horecafunctie in het gebouw. De verkoop van het gebouw De Groene Engel is daarom een logisch gevolg en juiste keuze.

Beter Oss kiest voor een duurzame oplossing voor het theater de Lievekamp voor de komende decennia. De plannen en de ontwikkelingen rond de Raadhuislaan bieden een uitgelezen kans om dit te realiseren.

Samenvatting Recreatie & Toerisme

 • Uitbreidingen gericht op eigen burgers en bezoekers.
 • De opbrengsten van de toeristenbelasting moeten rechtstreeks ten goede komen van de sector toerisme en recreatie.
 • Brede promotie voor de lokale mogelijkheden van cultuur en recreatie.
 • Natuurgebied rond Herperduin verder ontwikkelen.
 • Meer faciliteiten op- en langs de populaire wandel- en fietspaden.
 • Nieuw zwembad in Berghem.

De gemeente Oss heeft voortreffelijke kansen op het gebied van Recreatie & Toerisme. Beter Oss wil de komende 4 jaar een stimuleringsbeleid ontwikkelen en realiseren waarmee de gemeente Oss een betere balans krijgt in Wonen, Werken en Recreëren voor haar eigen burgers en voor de bezoekers van ons mooie Oss.

De opbrengsten van de toeristenbelasting moeten volgens Beter Oss dan ook direct worden geïnvesteerd in de lokale toerisme en recreatie industrie. Beter Oss wil dat deze gelden worden gebruikt voor de opzet van een Oss promotieteam, wellicht zelfs een aparte marketingafdeling, dat zich specifiek bezighoudt met alle onderdelen van de vrijetijd economie.

Beter Oss wil de mogelijkheden in en rond Herperduin verder zelfstandig kunnen ontwikkelen als recreatie en natuurgebied.

Ondernemend Oss, en dan doelend op de sectoren Recreatie en Toerisme, verdient meer aandacht. Beter Oss denkt dan aan Winkelen, aan ‘eten & drinken’, aan culturele mogelijkheden zoals de Lievekamp de Groene Engel, het Golfslagbad, etc..

Er is een mooi traject (Je treft ’t in Oss) waar Oss in de overtuiging van Beter Oss prima op aan kan sluiten en waarmee Oss ook echt landelijk op de kaart gezet kan worden. De marketing & Promotie moet meer werken vanuit ‘think big & act small’.

Andere kansen die Beter Oss aan wil pakken zijn de Geffense Plas voor recreatie, het toestaan van meer boerencampings, het toevoegen veilige fietsroutes zoals langs de Gewandeweg.
Beter Oss zich inzetten voor een duurzaam behoud van de Maasveren. Ook het Noud Bongerspad zou hierin een bijdrage kunnen leveren. En uiteraard wil Beter Oss meer bankjes en eetplekken langs populaire fietsroutes. En ook een nieuw zwembad in Berghem moet er komen.

Samenvatting diversen.

 • Geen crematorium in of nabij een woongebied zoals bijvoorbeeld de Docfalaan.
 • Mestfabriek dichtbij de bron en niet nabij een woonwijk.
 • Betere toegankelijkheid openbare gebouwen en horeca.
 • Besluitvorming rond de Geffense plas moet wat Beter Oss betreft zo snel mogelijk plaats vinden.
 • Het aantal Woonwagenstandplaatsen moet worden uitgebreid.
 • Kermissen in de kernen moet ook de komende jaren kunnen worden voortgezet op basis van het op initiatief van Beter Oss opgerichte fonds voor de ondersteuning van de organisatie van kermissen.

Beter Oss is nog steeds van mening dat het crematorium aan de Docfalaan er niet moet komen.
Helaas nam Beter Oss binnen de coalitie en de Raad een minderheidsstandpunt in. Elders, maar dan niet in een woongebied, is een betere oplossing in de ogen van Beter Oss.
Beter Oss heeft dan ook tegen de vaststelling van het bestemmingsplan gestemd en zal zich ook in de toekomst blijven verzetten tegen een crematorium in of in de directe nabijheid van een woongebied.
Aangezien er steeds minder begrafenissen plaats vinden willen wij een deel van de openbare begraafplaats Hoge Heuvel verkopen voor een islamitische begraafplaats.

Voor de mestfabriek is ons standpunt dat zo’n faciliteit dichtbij de bron hoor te staan: geen overbodig transport, geen last voor omwonenden en beter voor het milieu.

De toegankelijkheid van alle (openbare en horeca) gebouwen dienen voor iedereen gelijk te zijn.

Over de nieuwe ontwikkeling rond de Geffense plas moet wat Beter Oss betreft zo snel mogelijk besluitvorming plaats vinden. Het is belangrijk dat het natuurbad openblijft en dat geïnteresseerden belangstellenden zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de recreatiemogelijkheden.

Beter Oss vindt dat de kermissen in de kernen moeten blijven bestaan en zo nodig financieel door de gemeente moeten worden ondersteund. Beter Oss heeft een motie ingediend waardoor een kermisfonds is opgericht waarmee de organisatoren jaarlijks financieel kunnen worden ondersteund.  Beter Oss is voorstander van het verlengen van de Osse stadskermis van 7 naar 10 dagen (2 weekenden).

Het aantal woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente Oss is de afgelopen jaren aanzienlijk verminderd. Beter Oss heeft zich de laatste jaren ingezet voor het herstel van de standplaats capaciteit. De Locatie aan de Brasem wordt nu weer volledig bezet. De volgende stap is uitbreiding van het de capaciteit om tegemoet te komen aan de vraag van potentiële jongere die interesse hebben in de woonwagen. Beter Oss vindt dat in de volgende woonvisie een concreet plan moet worden opgenomen voor deze woningzoekende.